antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door het lid De Caluwé over hulpgelden voor de Syrië crisis.

16 Jul

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid
De Caluwé over hulpgelden voor de Syrië crisis. Deze vragen werden ingezonden
op 17 september 2013 met kenmerk 2013Z17544.
De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,
Lilianne PloumenPagina 2 van 3
Directie Stabiliteit en
Humanitaire Hulp
Onze Referentie
DSH-806/2013
Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid De Caluwé (VVD) over
Hulpgelden aan Syrie.
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘Ploumen’s 7,5 miljoen euro hulp gaat naar Assad,
zeggen dokters van de Syrische oppositie’ van Harald Doornbos? 1)
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Heeft u donderdag 12 september aangekondigd dat 7,5 miljoen euro van de extra
17 miljoen euro humanitaire hulp die toegezegd is, naar de Syrische Rode Halve
Maan gaat? Klopt het dat deze organisatie vooral actief is in Damascus en overige
door Assad gecontroleerde gebieden, en nauwelijks in de door rebellen
gecontroleerde gebieden, waar het overgrote deel van de vluchtelingen zich
bevindt?
Vraag 4
Welke garanties heeft u dat dit geld bij de 4 miljoen Syrische vluchtelingen
terechtkomt, die zich overwegend in rebellengebied bevinden?
Antwoord op vragen 2 en 4
Conform de toezegging van Minister Timmermans tijdens het AO Syrië op 30
augustus jl. heb ik mogelijkheden onderzocht om meer hulp aan ontheemden in
Syrië te geven. Dat heeft geleid tot het besluit om 7,5 miljoen euro extra aan de
VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR beschikbaar te stellen voor de meest
hulpbehoevende ontheemden in Syrië. Het geld gaat dus niet naar de Syrische
Rode Halve Maan (SARC). UNHCR kan met deze ongeoormerkte bijdrage ter
plaatse bepalen waar de hulp het meest nodig is. Ook worden overlappingen en
lacunes in de hulp zo veel mogelijk voorkomen.
De Syrische Rode Halvemaan (SARC) is het belangrijkste uitvoeringskanaal voor
humanitaire hulp binnen Syrië, en werkt onder andere in opdracht van het
Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), WFP en UNHCR. SARC is
overigens actief in zowel door de regering gecontroleerd gebied als gebieden die
onder controle van de oppositie staan. Zij doet haar werk onder moeilijke en
gevaarlijke omstandigheden en heeft inmiddels 22 stafleden verloren.
Het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) benadrukte
tijdens een conferentie van VN-noodhulporganisaties op 16 september jl. in
Stockholm dat zowel in regeringsgebied als in door de oppositie beheerst gebied
grote aantallen ontheemden zijn. Ter illustratie kan dienen dat dit jaar 25 cross
line VN-hulpkonvooien naar door de oppositie gecontroleerd gebied en omstreden
gebieden zijn gegaan. Hiermee zijn 2 miljoen hulpbehoevenden in moeilijk te
bereiken gebieden in de gouverneraten Aleppo, Dera’a, Deir-ez-Zor, Hama, Homs
en Idleb ondersteund.
De fondsen worden beschikbaar gesteld aan UNHCR. Er is geen reden om te
twijfelen aan de inspanningen van deze organisatie om de hulp bij de meestPagina 3 van 3
Directie Stabiliteit en
Humanitaire Hulp
Onze Referentie
DSH-806/2013
hulpbehoevenden te brengen, ook al is dit moeizaam en gevaarlijk en zijn
plaatsen waar gevochten wordt vaak niet of nauwelijks bereikbaar.
Vraag 3
Kunt u aangeven hoe u denkt dat de gelden aan de Syrische Rode Halve Maan
worden ingezet voor de vluchtelingen, waar het geld voor bedoeld is?
Antwoord
Zoals gesteld bij vraag 2 gaat het geld niet naar SARC maar naar UNHCR.
Prioriteiten van het UNHCR-programma binnen Syrië zijn het verlenen van
onderdak en bescherming van ontheemden, naast het beschikbaar stellen van
basisbehoeften anders dan voedsel (zgn. non food items). Ook wordt
psychosociale hulp verleend.
Vraag 5
Hoe wordt de controle op de uitgaven van de Syrische Rode Halve Maan
uitgevoerd?
Antwoord
UNHCR is ervoor verantwoordelijk dat de fondsen bij degenen terecht komen die
dit het meest nodig hebben en monitort de uitvoering van zijn programma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: